Aleksandra Listwoń
 neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, TERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, terapeuta miofunkcjonalny, instruktor metody butejki, terapeuta metody Padovan, dietetyk kliniczny


Absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, technik Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

Ukończone studia z zakresu logopedii/neurologopedii2011-2013 Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczą, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2009-2011 Podyplomowe studia w zakresie logopedii ogólnej – kwalifikacyjne, Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kursy i szkolenia

2020 Instruktor Training to teach the Buteyko method to children, teenangers and adults 
2020 Jelita sercem odporności organizmu
2020 Ankyloglossia u noworotków i niemowląt
2020 Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych 
2020 Gesty obrazujące ruchy artykulatorów GORA w ujęciu praktycznym
2020 Dietetyka kliniczna
2019 Bilateralna Integracja - program szkolny 
2018 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2018 MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
2017 Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej
2017 Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii
2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I, Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse
2017 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA
2017 Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?
2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł V, Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®, Pro Synapse
2017 Emmett Technique Module 3, Emmett Therapies
2017 Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne
2017 Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
2017 Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
2017 Kurs instruktorski Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala, Szkoła Trenerów Shantala Uzyskanie tytułu Instruktora Masażu Shantala
2017 Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Morales, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska
2017 Koncepcja Castillo Moralesa, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska
2017 Manipulacje ustno-twarzowe - techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból -moduł 2
2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje orofacjalne
2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje reflektoryczno-wegetatywne, Pro Synapse
2017 Diagnoza i terapia afazji
2017 Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
2017 Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krośnie
2017 Emmett Technique Module 1 and 2, Emmett Therapies
2017 Terapia ręki oraz zintegrowany trening pisania Sihand, Orticus Centrum terapii widzenia i rozwoju
2016 Children Developmental Dyspraxia (DCD)
2016 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz®
2016 Metoda Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu
2016 Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci (K-Taping therapist training for paediatrics)
2016 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju
2016 Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS), BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii, Wrocław
2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł IV, Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego, Pro Synapse
2016 Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa pt. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog
2016 III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy, Uniwersytet Śląski
2016 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju
2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł III, Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji, Pro Synapse
2016 Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym
2016 Kinezjotaping w Logopedii
2016 Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, moduł II ,warsztaty neurologopedyczne
2016 Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS, tDCS, tACS), Klinika Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Getyndze
2016 You can talk – po prostu mów, podstawy logopedii medialnej dla pracujących głosem
2015 Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu, szkolenie z zakresu ortoptyki
2015 AAC Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
2015 W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+, szkolenie prowadzone metodą Klanzy
2015 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
2015 Kinezjotaping w logopedii ( K-Taping therapist for speech therapy)
2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł II, Funkcje orofacjalne, Pro Synapse
2015 Moduł praktyczny I Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk Pro Synapse
2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I , Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse
2015 Seminarium naukowe cz. II – Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
2014 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania diagnozy
2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego, moduł I, warsztaty neurologopedyczne
2014 IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej 20-lecie wrocławskiej logopedii
2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych/w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG, moduł III, warsztaty neurologopedyczne
2012 Zaburzenia rozwoju mowy – wybrane metody diagnozy i terapii, sympozjum
2011-2012 Kurs z metody psychostymulacyjnej „Dyna-Lingua M.S.”, Pracownie „DYNA-LINGUA M.S.”
uzyskanie uprawnień stosowania metody
2012 Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja
2010 Szkolenie logopedyczne, pt. Zaburzenia mowy na tle autyzmu
2010 Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego,Certyfikat terapeuty dysleksjii
2007-2008 Zawodowy kurs masażu Przygotowanie do zawodu masażysty